Over ons

Home » Over ons

Rechtswinkel Bernheze…

…wordt bemenst door vrijwilligers en wij bieden geheel belangeloos en kosteloos juridische adviezen en beperkte rechtsbijstand aan mensen die tegen juridische problemen aanlopen of juridische vragen hebben en voor wie de drempel te hoog is om commerciële juridische hulp in de arm te nemen. Als wij de gestelde vragen niet zelf kunnen beantwoorden of de problemen niet zelf kunnen oplossen, kunnen wij wel vaak de weg wijzen naar een oplossing.

Wij hebben geen enkele commerciële binding met een religieuze, politieke of andere groepering of instelling. Hierdoor kunnen wij ons – met betrekking tot onze diensten / adviezen aan u – volkomen onafhankelijk en objectief opstellen. Wij zijn vrijwilligers, met een schat aan ervaringen, achtergronden en opleidingen op vele rechts- en andere gebieden en geven u een zo goed en verantwoord mogelijk advies, of verwijzen u naar de instanties die u verder kunnen helpen, met het doel uw problemen opgelost te krijgen.

Dit doen wij geheel GRATIS!

Onze adviezen / verrichtingen / verwijzingen zijn dan ook geheel vrijblijvend en wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u onverhoopt als gevolg van onze verrichtingen zou lijden.

Artikel 4. Statuten Stichting Rechtswinkel Bernheze Geen aansprakelijkheid voor verleende rechtshulp.
1. Hoewel door de Vrijwilligers van de Stichting bij het verwezenlijken van de doelstellingen van de Stichting telkens uiterste zorgvuldigheid wordt betracht die in alle redelijkheid betracht kán worden, kan schade als gevolg van het opvolgen van de door de Vrijwilligers van de Stichting gegeven juridische adviezen en de aldus verleende rechtshulp nimmer voor honderd procent worden uitgesloten; het blijft dan ook te allen tijde de beslissing van de hulpvrager zélf, en (dus) voor haar/zijn eigen verantwoording, om de gegeven adviezen op te volgen en de verleende rechtshulp op eigen risico en voor eigen rekening te aanvaarden.
2. De Stichting acht zich dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van de door haar Vrijwilligers gegeven adviezen, verwijzingen naar derden of verleende rechtshulp.

Vrijwilligers

Met trots maken we de namen bekend van onze vrijwilligers.
Met een aantal anderen zijn we nog in gesprek.

Wil je ook deel uitmaken van ons team?
Mail ons via info@rechtswinkel-bernheze.nl en stuur je cv mee.


mr. Mart Kievits

Rijksuniversiteit van Utrecht, afstudeerrichtingen Privaatrechtelijke Rechtspraktijk en Strafrechtelijk Rechtspraktijk, senior docent rechten, rechtshulpverlener, voormalig docent Hulpofficier van Justitie, voormalig Hulpofficier van Justitie, Hoofdinspecteur van Politie b.d., voormalig bestuurslid vluchtelingenwerk, bemiddelaar woonwagenbewoners/reizigers, voormalig lid gemeenteraad

mr. Leo Groeneweg

Oud-notaris te Heesch, voormalig docent rechten, deskundig op gebied van onder meer notarieel recht, schenkingsrecht, erfrecht, testamentair recht, personen- en familierecht en belastingrecht.


Marit van Casteren

Bachelor Nederlands Recht, Universiteit te Nijmegen, Bachelor Management, Economie en Recht, Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Sourcing Lead ASML, voormalig vrijwilligster Wetswinkel Uden, voormalig Juridisch Consulent Koninklijke Horeca Nederland


mr. Isabella van der Putten

Universiteit van Tilburg, afgestudeerd op Omgevingsrecht

Het omgevingsrecht regelt de fysieke omgeving waarin wij leven. Daartoe behoren milieu, water, natuur en met name ruimtelijke ordening, waaronder bouwen, etc.
Het omgevingsrecht is een rechtsgebied dat altijd in ontwikkeling is. In tegenstelling tot andere gebieden van het recht (zoals bijvoorbeeld het Burgerlijk wetboek) verandert het regelmatig. Vanuit de Hinderwet in de jaren zeventig van de vorige eeuw naar de Wet milieubeheer in de jaren negentig van de vorige eeuw is het deze eeuw geherstructureerd door de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en is inmiddels alweer een nieuw wetgevingstraject gestart voor de Omgevingswet.

Naast dat het omgevingsrecht vaak aan veranderingen onderhevig is, is het ook complex omdat er ondanks dat er veel wetgeving wordt vereenvoudigd altijd regelgeving nodig blijft voor alle afzonderlijke technische aspecten, zoals geluid, lucht, licht, water, trilling, natuur, externe veiligheid, etc.


Lonne van den Broek

3e Jaars master-studente Rechten aan de Radboud Universiteit van Nijmegen


Marloeke van der Grint

Professioneel Bewindvoerster.
Wat doet een bewindvoerder / -ster?

 • Inkomsten in kaart brengen. Zoals je loon uit werken, een uitkering of bijstand.
 • Uitgaven in kaart brengen.
 • Schulden en bezitting bijhouden.
 • Plan van aanpak maken. In dit plan staat hoe jouw geldzaken geregeld gaan worden en het leefgeld. Door dit plan worden schulden voorkomen of opgelost.
 • Contact met instanties. Hierdoor voorkomt de bewindvoerder dat jij deurwaarders aan de deur krijgt.
 • Toeslagen en vergoedingen regelen. Zo krijg jij waar je recht op hebt.
 • De nodige verzekeringen afsluiten.
 • Financiële post afhandelen.
 • Zich laten controleren door de rechtbank of de bewindvoering volgens de regels verloopt.


mr. Linda van Putten – van den Heuvel

Linda van Putten – van den Heuvel
ADVOCAAT & MEDIATOR

TEN-advocaten te Oss
Gespecialiseerd in Personen- en familierecht

Linda van Putten is aan onze rechtswinkel verbonden als netwerk-advocaat.
Op haar – en haar kantoorgenoten – kunnen we terugvallen wanneer we op het gebied van familierecht, echtscheiding, etc. kennis en ervaring te kort komen.
Als mediation een oplossing kan betekenen om partijen die een geschil hebben bijeen te brengen of indien er geprocedeerd dient te worden dan verwijzen we bewoners van Bernheze vaak naar Linda.

Linda draait met regelmaat op dinsdagavonden tijdens de spreekuren met ons mee.

https://tenadvocaten.nl/advocaten/linda-van-putten-van-den-heuvel/
Raadhuislaan 4a
5341 GM Oss

Onderdelen van het familierecht zijn onder meer:

 • echtscheiding (ouderschapsplan, scheiding van tafel en bed en ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed), voorlopige voorzieningen die gelden tijdens de scheidingsprocedure over het gebruik van de woning, de toevertrouwing van de kinderen, omgangsregeling en alimentatie;
 • boedelverdelingen tussen erfgenamen en tussen partners na echtscheiding of na beëindiging van een samenwoning;
 • alimentaties en bijstandsverhaalzaken;
 • gedragsvoorzieningen (en omgangsregelingen);
 • ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen;
 • erkenning en ontkenning vaderschap;
 • adoptie;
 • leerplichtzaken;
 • naamswijziging;
 • wijziging huwelijkse voorwaarden en andere speciale verzoeken;
 • ontheffing en ontzetting van het ouderlijk gezag;
 • zaken in het kader van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ);
 • enz.

Heidi Kocken – van Heumen

Ons team is versterkt met Heidi Kocken – van Heumen uit Heesch.
Ze heeft veel ervaringen opgedaan in het bedrijfsleven en volgde de HEAO International Business, Avans Hogeschool ‘s-Hertogenbosch, op haar 20e cum laude geslaagd!
Haar kernwaarden: liefde, eerlijkheid, plezier, humor, vertrouwen en wijsheid. Ze vindt verbinding met mensen belangrijk, ze is een aanpakker, energiek, enthousiast, pro-actief en neemt graag het voortouw wanneer er iets georganiseerd moet worden.
Met Heidi hebben we ook een ervaren moeder van jonge kinderen in ons team met veel levenservaringen.
Heidi, welkom!!

U kunt op discrete wijze uw vragen stellen en uw problemen aan ons voorleggen.

Let’s work together

Wij hebben nog plaats voor vrijwilligers!
Het liefst afgestudeerde juristen.
Er is begeleiding door ervaren juristen.